دومین بازار نقاشی تهران -گالری خیال شرقی

21-31اردیبهشت ماه 1391
گالری خیال شرقی -خیابان ولیعصر نرسیده به تقاطع طالقانی شماره 1552
ساعت 10-19
جمعه ها 16-19