تعامل با محیط زیست از منظر فرهنگی ناملموس و...

 

 

 

 

 

 

 

معمارنت-کمیته آموزش ایکوموس ایران دو سخنراني با موضوعات زير برگزار مي كند.

سخنرانی اول با موضوع:

تعامل با محیط زیست از منظر فرهنگی ناملموس

سخنران

دکتر فرهاد نظری

سخنرانی دوم با موضوع:

آبراهه های زیرزمینی تختگاه تخت جمشید بر اساس کاوش های باستان شناسی

سخنران

دکتر علی اسدی

زمان ،دوشنبه 27 بهمن ماه 1393

ساعت ۱۵ الی 18

 

تالار دکتر شیرازی، واقع در خیابان ولیعصر، ضلع جنوب غربی پارک ساعی، شماره ۲۱۶۹، فرهنگستان هنر، مرکز هنرپژوهی نقش جهان