هم انديشي انجمن مفاخر معماري ايران در ارديبهشت

پانزدهمین دوره هم‌اندیشی انجمن مفاخر معماري ايران در اردیبهشت 1394به شرح زير برگزار مي شود:   

چهارشنبه 94/2/2: معماری صنعتی معاصر ایران
ساعت 4تا 6:30  بعد از ظهر
چهارشنبه 94/2/9: تنها یک زمین
ساعت 4تا 6:30  بعد از ظهر
چهارشنبه 94/2/16 : راوی باغ ایرانی
ساعت 4تا 6:30  بعد از ظهر
چهارشنبه 94/2/23: شهر و ادبیات
ساعت 4تا 6:30  بعد از ظهر
چهارشنبه 94/2/30 : از خرمن گاه تا معماری
ساعت 4تا 6:30  بعد از ظهر

 پانزدهمین دوره هم‌اندیشی انجمن مفاخر معماري ايران در اردیبهشت 1394به شرح زير برگزار مي شود:   

 

چهارشنبه 94/2/2: معماری صنعتی معاصر ایران
ساعت 4تا 6:30  بعد از ظهر
چهارشنبه 94/2/9: تنها یک زمین
ساعت 4تا 6:30  بعد از ظهر
چهارشنبه 94/2/16 : راوی باغ ایرانی
ساعت 4تا 6:30  بعد از ظهر
چهارشنبه 94/2/23: شهر و ادبیات
ساعت 4تا 6:30  بعد از ظهر
چهارشنبه 94/2/30 : از خرمن گاه تا معماری
ساعت 4تا 6:30  بعد از ظهر
 
لطفاً آخرین تغییرات برنامه ها را از طریق سایت انجمن پیگیری کنید
www.ammi.ir
 
محل برگزاری: باغ موزه قصر
دکتر شریعتی – مطهری شرقی
تلفن دبیرخانه انجمن: 88430222 - 88430313