نقد و نظري بر طرح هاي توسعه محله سيروس(چاله ميدان)

 معمارنت: جامعه مهندسان مشاور ايران، انجمن جامعه شناسي ايران و جامعه مهندسان شهرساز ايران در چارچوب"موافقتنامه همكاري در پايش و ارتقاء پژوهش شهري" نشستي را تحت عنوان"نقد و نظري بر طرح هاي توسعه محله سيروس(چاله ميدان)" همراه با نمايش فيلم مستند"سيروس، بود و نبود يك محله" كاري از دكتر مينا سعيدي، در روز سه شنبه ٣٠ تير ١٣٩٤ در ساعت ١٩-١٦ در محل جامعه مهندسان مشاور ايران، واقع در ولجنك، خيابانهاي بيست و ششم، بلوار دانشجو، ميدان البرز، نبش سلامي، شماره ٢٥، برگزار مي كند.