نقش نقشه در حفاظت محوطه ها و بناهای تاریخی

معمارنت -کمیته آموزش ایکوموس ایران  برگزار مي كند:
 
سخنرانی با موضوع:
نقش نقشه در حفاظت محوطه ها و بناهای تاریخی
سخنران
استاد محمدرضا سحاب
سخنرانی دوم با موضوع:
کاربرد مستندات مکتوب میراث ماندگار برای اجتناب از تأثیرات مخرب تغییرات جغرافیایی پیرامونی ایران
سخنران
آقای دکتر سیدعلی موجانی
دوشنبه 25 آبان ماه 1394
ساعت ۱۵ الی 18
 
تالار دکتر شیرازی، واقع در خیابان ولیعصر، ضلع جنوب غربی پارک ساعی،
شماره ۲۱۶۹، فرهنگستان هنر، مرکز هنرپژوهی نقش جهان