سرگذشت بتن در معمارى

سرگذشت بتن در معمارى
نویسنده: 
ماندانا يزدان شناس
سرگذشت بتن در معمارى

سرگذشت بتن از پیدایش تا دهه 1970
با نگاهی تطبیقی به آثار ایران
از فن آوری ها و نوآوری ها در دنیای معماری که سخن می رود، بی درنگ در ذهن شماری از ما مردم ایرانی نقش می بندد که در مقاطع حساس ، کجای این جریان بوده ایم. با مطالعه تاریخ این جریان ها، به نظر می رسد جدا از بستر فرهنگی، سیاسی و اقتصادی زمانه که مقصود کلی از آن پذیرش عمومی، سالهای رکود و رخوت به واسطه جنگ ها و تغییر دستگاه های حکومتی و بودجه های مملکتی است، اغلب دو چیز نقش پررنگ ایفا می کنند: اول خرد و تدبیر زمامداران امور و دوم از دید نگارنده ، آنچه به بخت و اقبال تعبیر می شود. برای بیان رساتر برخی از این واقعیت ها، نگارنده در مجالی که دست داده، نخست به اختصار به تاریخچه کاربردهای سیمان و بتن و چگونگی پیدایش بتن مسلح اشاره می کند و برخی از مبدعان این عرصه را برمی شمارد، سپس با ذکر نمونه هایی از سده های 19 و 20 به افت و خیزهای این جریان مهم معماری در دنیا و سیر دگرگونی آن تا دهه 1970 می پردازد؛
برای مطالعه کامل مطلب فایل pdf را دانلود نمائید..

ساختمان: 
دانلود فایل: