مقایسه درياچه اورميه با دریاچه وان ترکیه

راست: درياچه اورميه
 
چپ: درياچه وان
 
فاصله: 147 کيلومتر
 
علت مرگ درياچه اورميه: شرايط جوی؟!؟!؟!؟