عکس رویداد

گفتار چهارم (٢) شاخصه هاي معماري پايدار

 شاخصه هاي معماري پايدار

 

در بخش اول از این سلسله گفتارها، به کلیات شاخصه‌های معماری پایدار پرداختیم. در ادامه و در گفتار چهارم، شاخصه‌های معماری و بناهای پایدار بررسی می‌شوند:

 

گفتار چهارم (٢) شاخصه هاي معماري پايدار

گفتار چهارم (٢) شاخصه هاي معماري پايدار
نویسنده: 
آزيتا رضوان
ویژه نامه ها: 

ادامه گسترش و توسعه بی رویه شهرها، زندگی در باقی‌مانده مکان‌های طبیعی و وحشی و امکان تهیه غذای کافی برای نوع بشر را تهدید می‌کند. همچنین توسعه پراکنده و غیر متمرکز جوامع ما، اثرات حمل و نقل و آلودگی را افزایش می‌دهد. زمانی که زمین در اطراف شهرهای موجود برای ساخت و ساز کاهش می‌یابد، گرایش به دست‌اندازی هر چه بیشتر به سوی منطقه‌های جدید افزایش می‌یابد؛ منطقه‌هایی که از نظر محیط طبیعی  بسیار حساس‌اند و تخریب در آن‌ها به‌سادگی صورت می‌گیرد. یک پروژه پایدار با یک سایت پایدار شروع می‌شود. انتخاب سایت و جایگزینی یک پروژه در سایت دو تا از مهم‌ترین اقدامات اولیه به سوی یک بنای سبز هستند.

 

 

در بخش اول از این سلسله گفتارها، به کلیات شاخصه‌های معماری پایدار پرداختیم. در ادامه و در گفتار چهارم، شاخصه‌های معماری و بناهای پایدار بررسی می‌شوند: