فضاي سبز فرهنگي در طراحي معماري١

فضاي سبز فرهنگي در طراحي معماري١

این پروژه متعلق به طرح معماری1، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، نیمسال اول93-92
سایت پروژه در زمینی در مجاورت ابنیه تاریخی تخت دریاقلی بیک و باغ بیرم آباد و مساحتی حدود17هکتار می باشد
شرح درس: طراحی فضای سبز فرهنگی.
نام دانشجویان: مرجان رشیدی، آزاده زورونی
استاد راهنما: هانیه فدایی تمیجانی

 

دانشکده: 

این پروژه متعلق به طرح معماری1، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، نیمسال اول93-92
سایت پروژه در زمینی در مجاورت ابنیه تاریخی تخت دریاقلی بیک و باغ بیرم آباد و مساحتی حدود17هکتار می باشد
شرح درس: طراحی فضای سبز فرهنگی.
نام دانشجویان: مرجان رشیدی، آزاده زورونی
استاد راهنما: هانیه فدایی تمیجانی