حفاظت معماري در ايران واصول پاكسازي بدنه ها ومصالح تاريخي

حفاظت معماري در ايران واصول پاكسازي بدنه ها ومصالح تاريخي

معمارنت -کمیته آموزش ایکوموس ایران دو سخنراني با موضوعات زير در تاريخ دوشنبه ٣٠تيرماه ١٣٩٣برگزار مي كند:
سخنرانی اول با موضوع:
سنت حفاظت معماری در ایران
با تکیه بر شواهد تاریخی حفاظت در مسجد جامع اصفهان

سخنران
دکتر محسن عباسی هرفته

 

 

معمارنت -کمیته آموزش ایکوموس ایران دو سخنراني با موضوعات زير در تاريخ دوشنبه ٣٠تيرماه ١٣٩٣برگزار مي كند:
سخنرانی اول با موضوع:
سنت حفاظت معماری در ایران
با تکیه بر شواهد تاریخی حفاظت در مسجد جامع اصفهان

سخنران
دکتر محسن عباسی هرفته

سخنرانی دوم با موضوع:
اصول و روشهای پاکسازی بدنه ها و مصالح تاریخی

سخنران
مهندس سعید محمودکلایه

اين سخنراني ها در تالار دکتر شیرازی، واقع در خیابان ولیعصر، ضلع جنوب غربی پارک ساعی، شماره ۲۱۶۹، فرهنگستان هنر، مرکز هنرپژوهی نقش جهان  برگزار مي شود.