سه نشست تجديدحيات مركز تاريخي تهران درميدان مشق

معمارنت -نشست های تخصصی با عنوان کلی و مشترک «تجدید حیات مرکز تاریخی تهران؛ میدان مشق»، توسط دانشگاه هنر با مشارکت سازمان زیباسازی شهر تهران و حامیان دیگر، در «میدان مشق» برگزار می‌گردد. در این نشست‌ ها که با حضور استادان برجسته و صاحبنظران حوزه‌های شهری و بازآفرینی مراکز تاریخی و همچنین با حضور تعدادی از مدیران مرتبط با موضوع برگزار خواهد شد.
نشست اول با موضوع:
سیرتحول کالبدی معماری معاصر در میدان مشق
سخنران:
دکتر اسکندر مختاری
اعضای پنل:
دکتر حسن طالبیان
دکتر مصطفی کیایی
دکتر رجبعلی خسروآبادی
دکتر ناصر تکمیل همایون
دکتر علیرضا مستغنی
مهندس علی اکبر نصر آبادی
دبیر علمی نشست: دکتر سید محسن حبیبی
زمان: دوشنبه ۲۷ مهرماه ۱۳۹۴، ساعت ۱۵
مکان: میدان مشق، موزه ارتباطات

نشست دوم با موضوع:
دگردیسی جایگاه و منزلت میدان مشق در تهران
سخنران:
سید احمد محیط طباطبایی
اعضای پنل:
مهندس محمد بهشتی
دکتر غلامرضا اکرمی
دکتر اصغر مهاجری
دکتر ناصر فکوهی
دکتر ناصر برگ پو
دکتر علیرضا قلی نژاد
دکتر عبدالهادی دانشپور
دبیر علمی نشست: دکتر سید محسن حبیبی
زمان: دوشنبه ۱۱ آبان ماه ۱۳۹۴، ساعت ۱۵
مکان: میدان مشق، موزه ارتباطات

نشست سوم با موضوع:
تبیین نقش میدان مشق در حیات امروز و آینده
سخنران:
دکتر منوچهر معظمی
اعضای پنل:
دکتر مهدی حجت
دکتر محمد سعید ایزدی
دکتر محمدرضا رحیم زاده
مهندس حمیدرضا نیلی
دکتر علی غفاری
دکتر رضا شکوری
مهندس سعید میرحسینی
دبیر علمی نشست: دکتر سید محسن حبیبی
زمان: دوشنبه ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۴، ساعت ۱۵
مکان: میدان مشق، موزه ارتباطات

منابع: 

منبع عكس :شركت اذر هفتادونه -كامران عدل
عكس تاريخي از فريدون برومندي