ویژه نامه معماری مسکونی

ویژه‌نامه معماری مسکن

معماری مسکن
نویسنده: 
معمار نت

در میان گرایش‌های مختلف معماری، مسکن و معماری مسکن بیشترین ظرایف و پیچیدگی‌ها را دارد، چون با زندگی روزمره و پیوسته آدم‌ها سروکار دارد. این معماری، در مقیاس خرد و کوچک، حتی، در حد و مقیاس واقعی معماری مخاطب‌محور عمل می‌کند و معمار برای مخاطب و بهره‌بردار مشخص طرح می‌زند. در طرح‌های بزرگ، مثل مجتمع‌های آپارتمانی هم مخاطب و نیازهای او در مقابل معمار قرار دارد، اما این‌جا مخاطب عام مطرح است تا مخاطب خاص

 DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99"
LatentStyleCount="267">
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal" />
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1" />