گفتگو

گفتگو با دکتر محمدمنصور فلامکی

گفتگو با دکتر محمدمنصور فلامکی
گفتگو از: 
معمار نت

گفتگو با دکتر محمدمنصور فلامکی دربارۀ لزوم ایجاد سایت معمارنت   
 معمارنت : با توجه به تمایل دانشجویان به استفاده از فضاهای مجازی نسبت به فضاهای کتابخانه ای و سختی برگزاری جلسات در شرایط فعلی با مشکلات رفت و آمد و موانع دیگری که برای جمع شدن افراد به صورت فیزیکی در جلسات موجود است، زمینه مناسبی برای بحث های مجازی فراهم شد. ما با توجه به امکانات موجود به فکر ایجاد سایتی افتادیم که به صورت مجازی اطلاعات را در اختیار دوستداران قرار دهد.

میراث فرهنگی: 

معمارنت :  با توجه به تمایل دانشجویان به استفاده از فضاهای مجازی نسبت به فضاهای کتابخانه ای و سختی برگزاری جلسات در شرایط فعلی با مشکلات رفت و آمد و موانع دیگری که برای جمع شدن افراد به صورت فیزیکی در جلسات موجود است، زمینه مناسبی برای بحث های مجازی فراهم شد. ما با توجه به امکانات موجود به فکر ایجاد سایتی افتادیم که به صورت مجازی اطلاعات را در اختیار دوستداران قرار دهد.

انتشار