شهرسازان

بهشتی و بازخوانی مفهوم ایران‌شهر در خانه وارطان

بهشتی و بازخوانی مفهوم ایران‌شهر در خانه وارطان
نویسنده: 
معمارنت
بهشتی

هفتمین نشست از سلسله نشست‌های ماهانه ایران‌شهر که سه‌شنبه اول هرماه به همت دفتر مطالعات کاربردی و امور ترویجی شرکت عمران و بهسازی شهری ایران در خانه گفتمان شهر و معماری (خانه وارطان) برگزار می‌شود این بار (1/10/94) به حرف‌های سید محمد بهشتی اختصاص داشت.
این نشست‌ها باهدف فراهم آوردن فضای گفت‌وگو، تداوم و بسط نظریات و مطالعات انجام‌شده در حوزه اندیشه ایران‌شهری و افزایش حساسیت در لایه‌های مختلف تخصصی دانشگاهی و حتی مردمان ساکن در شهر نسبت به مسائل موجود و آتی شهر ایرانی برگزار می‌شود.

سخنی با دوستداران تهران

سخنی با دوستداران تهران
نویسنده: 
معمارنت

تهران قلب تپنده ایران، مانند هر موجود زنده ای، هستی خود را دارد، تا  در بستر آن، هویت خود بجوید و با یافتن این هویت، به بازسازی و  نوسازی آن همت گمارده و دیالکتیک هست شدن  را در تداوم تدریجی تاریخ رقم  زند. یافتن و بازسازی این هسته منسجم هویتی در ضمیر پنهان ما ایرانیان بطور  عام و تهرانیان بطور خاص، همچون یک کنش اخلاقی است، تا بر پایه این کنش  اخلاق اجتماعی، بتوانیم هویت فردی را در بستر هویت جمعی، شهری، سامان دهیم.

تهران قلب تپنده ایران، مانند هر موجود زنده ای، هستی خود را دارد، تا در بستر آن، هویت خود بجوید و با یافتن این هویت، به بازسازی و نوسازی آن همت گمارده و دیالکتیک «هست شدن» را در تداوم تدریجی تاریخ رقم زند. یافتن و بازسازی این هسته منسجم هویتی در ضمیر پنهان ما ایرانیان بطور عام و تهرانیان بطور خاص، همچون یک کنش اخلاقی است، تا بر پایه این کنش اخلاق اجتماعی، بتوانیم هویت فردی را در بستر هویت جمعی، شهری، سامان دهیم.