مقاله

معماري به مثابه چيستي يا هستي؟

معماري به مثابه چيستي يا هستي؟
منابع پژوهش: 
نویسنده: 
سارا کریمی

 

گفتار٤-٣-شاخصه هاي معماري پايدار،آب

گفتار٤-٣-شاخصه هاي معماري پايدار،آب
منابع پژوهش: 
نویسنده: 
آزیتا رضوان

" محمود اباد نمونه "درغرب قزوين

" محمود اباد نمونه "درغرب قزوين
منابع پژوهش: 
نویسنده: 
محمد سالاری ـ کامران فیض بخشیان

شهر محمودآبادنمونه بازمانده‌ی مجموعه‌ای از روستاهای بازسازی شده در ابتدای دهه‌ی 50 در سطح کشور است. در سال‌های ابتدای دهه 50 شمسی در چارچوب برنامه‌های حکومت وقت، برای تعدادی از روستاهای کشور  برنامه  نوسازی مطرح می‌شود. نوسازی در محمودآبادنمونه با جابه‌جایی روستا به مکان فعلی در جوار جاده قزوین ـ رشت ( 1.4 کیلومتری مکان قبلی آن) توأم می‌گردد.

 

گزارشی درباره محمودآباد نمونه در استان قزوین1

تاريخچه و مشخصات کنونی محمودآباد
شهر محمودآبادنمونه بازمانده‌ی مجموعه‌ای از روستاهای بازسازی شده در ابتدای دهه‌ی 50 در سطح کشور است. در سال‌های ابتدای دهه 50 شمسی در چارچوب برنامه‌های حکومت وقت، برای تعدادی از روستاهای کشور  برنامه  نوسازی مطرح می‌شود. نوسازی در محمودآبادنمونه با جابه‌جایی روستا به مکان فعلی در جوار جاده قزوین ـ رشت ( 1.4 کیلومتری مکان قبلی آن) توأم می‌گردد.

 

شهرسازي ومعماري ايران بين١٣٢٠-١٣٠٠

شهرسازي ومعماري ايران بين١٣٢٠-١٣٠٠
منابع پژوهش: 
نویسنده: 
محمد سالاري

جامعه ايران در سال‌هاي پيش از 1300، داراي ساختاري مبتني بر کشاورزي سنتي بود که ساير بخش‌هاي اقتصادي رابطه پسيني و پيشيني با آن داشتند. بر اين مبنا، ساختار اجتماعي آن زمان را با لايه‌هاي گوناگونِ خود به اين صورت مي‌توان تعريف کرد:

 

ـ لايه نخست؛ که نيمي از جمعيت 12 ميليوني کشور را تشکيل مي‌داد، توده‌اي گسترده از کشاورزاني وابسته به زمين  بودند که بسياري از آن‌ها درک محدودي از جهان تا حد روستاي خود داشتند و گاه در طول عمر خود از روستاي خود بيرون نرفته‌بودند. آن‌ها به‌طور عمده فاقد مالکيت آب و زمين بودند و نسل اندر نسل در زمين‌هاي اربابي کار مي‌کردند و بر حسب سهمي که از عوامل توليد آن زمان، شامل آب، زمين، بذر، گاوآهن و مرد داشتند از محصول نهايي بهره مي‌بردند. البته بودند لايه‌هايي از کشاورزان که در چارچوب نظام خرده مالکي از مالکيت مختصري از آب و زمين بهره مي‌بردند. اين لايه اجتماعي در خانه‌هاي بسيار فقيرانه در روستاها زندگي مي‌کردند. الگوي عمومي معمارانه آن‌ها متشکل از حجم‌هاي نامنظمي بود که از الزامات اقليم‌هاي چهارگانه، تبعيت مي‌کرد. اما در منطقه فلات مرکزي داراي الگوي درون‌گرا و محصور، کف حياط‌ها پايين‌تر از معابر پيراموني، تاق‌ها قوسي و گنبدي و ديوارهاي کُلُفت و با مصالح خشت و گل بودند و در اقليم معتدل و مرطوب شمالي، به‌صورت برون گرا با سقف شيب‌دار با مصالح چوبي و پوشال ساخته مي‌شدند.

 

جامعه ايران در سال‌هاي پيش از 1300، داراي ساختاري مبتني بر کشاورزي سنتي بود که ساير بخش‌هاي اقتصادي رابطه پسيني و پيشيني با آن داشتند. بر اين مبنا، ساختار اجتماعي آن زمان را با لايه‌هاي گوناگونِ خود به اين صورت مي‌توان تعريف کرد:

 

منابع: 

منابع مطالعاتی:
ـ آبراهامیان ـ یرواند، تاریخ مدرن ایران، ترجمه فتاحی، محمد ابراهیم ،  نشر نی 1389.
ـ سمیعی ـ سیروس، مدرسه البرز و سبک ایرانی اسلامی کارکوف، شماره 10، پاییز 1379.
ـ سلطان زاده ـ حسین، یادداشت سردبیر، مجله معماری و فرهنگ، سال پنجم، شماره 15 و 16، پاییز وو زمستان 1382.
ـ کیانی ـ مصطفی، معماری معاصر و مکتب مدرن، مجله معماری و فرهنگ، سال پنجم، شماره 15 و 16، پاییز وو زمستان 1382.
ـ ویلبر ـ دی.ان، معماری دوره پهلوی پیش از جنگ دوم، ترجمه اکرمی ـ خاطره، مجله معماری و فرهنگ، سال پنجم، شماره 15 و 16، پاییز وو زمستان 1382.
ـ صارمی ـ علی اکبر، نکاتی چند پیرامونمعماری و معماران در دهه‌های نخست قرن معاصر، مجله معماری و فرهنگ، سال پنجم، شماره 15 و 16، پاییز وو زمستان 1382.
ـ رئیس دانا ـ فریبرز، بررسی عوامل اجتماعی و اقتصادی مؤثر در معماری معاصر، مجله معماری و فرهنگ، سال پنجم، شماره 15 و 16، پاییز وو زمستان 1382.
ـ قهاری ـ سید علی‌رضا، تأملی در مناسبات فرهنگی سال‌های 1320-1300، مجله معماری و فرهنگ، سال پنجم، شماره 15 و 16، پاییز وو زمستان 1382.
ـ هاشمی ـ سید رضا، جبران خسارت، مجله معمار، شماره 10، پاییز 1379.
ـ حبیبی ـ سید محسن، شرح جریان‌های فکری معماری و شهرسازی در ایران معاصر، دفتر پژوهش‌های فرهنگی، 1385.
ـ رهنمایی ـ محمد تقی، شاه‌حسینی ـ پروانه، فرآیند برنامه‌ریزی شهری ایران، انتشارات سمت، 1385.
ـ طباطبایی ـ سیدجواد، دیباچه‌ای بر نظریه انحطاط در ایران، تهران، انتشارات نگاه معاصر، ۱۳۸۰.
ـ طباطبایی ـ سیدجواد، ایران امروز، سنت، مدرنیته یا پست مدرن، مجله کیان، سال ۳، شماره ۱۵، مهرآبان، ۱۳۸۰.
ـ طباطبایی ـ سیدجواد، توسعه، فرایند تجدد، محله فرهنگ توسعه، سال اول، شماره ۳، ۱۳۸۰.

 

گفتار سوم (٢) شاخص‌هاي شهر پايدار

گفتار سوم (٢) شاخص‌هاي شهر پايدار
منابع پژوهش: 
نویسنده: 
آزيتا رضوان

در بخش اول از گفتار سوم به بررسی شهر پایدار از دیدگاه شناخته شده ترین سیستم های ارزیابی پایداری پرداخته شد و این بخش به جمع بندی شاخص ها از سیستم های مختلف می پردازد تا همهٴ این شاخصها را در یک جدول کامل ارايه کند.  
با در نظر گرفتن بسیاری ازسیستم های امتیازدهی و رتبه بندی، این پژوهش یک ایندکس کلی از آنها برای شاخص های شهرهای پایدار استخراج کرده است. سه دسته اصلی ااین شاخص ها محیط زیست طبیعی و منابع، محیط زیست انسان ساخته شده است، و مردم می باشد. هر دسته اصلی زیر شاخه هایی دارد.

در بخش اول از گفتار سوم به بررسی شهر پایدار از دیدگاه شناخته شده ترین سیستم های ارزیابی پایداری پرداخته شد و این بخش به جمع بندی شاخص ها از سیستم های مختلف می پردازد تا همهٴ این شاخصها را در یک جدول کامل ارايه کند.

 

تصاویر: 
منابع: 

Opp, S., & Saunders, K. L. (2013, January 2). Pillar talk: Local sustainability initiatives and policies in the united states-finding evidence of the “Three E’s”: Economic development, environmental protection, and social equity. Urban Affairs Review, 1-40. doi:10.1177/1078087412469344

شناخته‎شده‌ترین سیستم‌های ارزیابی پایداری

شناخته‎شده‌ترین سیستم‌های ارزیابی پایداری
منابع پژوهش: 
نویسنده: 
زیتا رضوان

 

گفتار سوم – بخش اول: شهر پایدار از دیدگاه شناخته شده ترین سیستم‌های ارزیابی پایداری 
دربخش اول از گفتار دوم سیستم‌های ارزیابی پایداری بطور کلی مورد بررسی قرار گرفتند. در گفتار دوم ضمن بررسی معروفترین و شناخته شده‌ترین سیستم‌های ارزیابی ساختمان‌های پایدار در امریکا، به معیارهای اندازه‌گیری توسعه پایدار پرداخته شد. گفتار سوم در اینجا به شاخص‌های ارزیابی و رتبه‌بندی شهرهای پایدار در سیستم‌های متفاوت می‌پردازد.

 

 

منابع: 

International Living Building Institute. (2009, November). Living Building Challenge 2.0. Retrieved November 15, 2012, from International Living Building Future Institute: https://ilbi.org/lbc/LBC%20Documents/LBC2-0.pdf

 

McManus, P. (2004). Vortex cities to sustainable cities: Australia's urban challenge. University of New South Wales Press.

 

Natural Resources Defense Council. (n.d.). Rankings/ scoring/ criteria. Retrieved July 10, 2010, from Smarter Cities: http://smartercities.nrdc.org/rankings/scoring-criteria

 

Opp, S., & Saunders, K. L. (2013, January 2). Pillar talk: Local sustainability initiatives and policies in the united states-finding evidence of the “Three E’s”: Economic development, environmental protection, and social equity. Urban Affairs Review, 1-40. doi:10.1177/1078087412469344

 

Portney, K. E. (2003). Taking sustainable cities seriously: Economic development, the environment, and quality of life in American cities . Massachusetts: MassachusettsInstitute of Technology.

 

Portney, K. E. (2013). Taking sustainable cities seriously: Economic development, the environment, and quality of life in American cities (2nd ed.). Massachusetts: MIT Press.

 

Svoboda, E. (2008, February 8). America's 50 greenest cities. Retrieved July 21, 2010, from Popular Science: www.popsci.com/environment/article/2008-02/americas-50-greenest-cities?p...

 

USGBC. (2011). LEED for Neighborhood Development. Retrieved November 15, 2012, from U.S. Green Building Council: http://www.usgbc.org/neighborhoods

 

 

شاخص‌یابی برای ارزیابی پایداری

شاخص‌یابی برای ارزیابی پایداری
منابع پژوهش: 
نویسنده: 
آزیتا رضوان

گفتار دوم – بخش سوم: معیار‌های انتخاب شاخص‎‌های مناسب برای سیستم‌های ارزیابی پایداری
دربخش اول از گفتار دوم سیستم‎‌های ارزیابی پایداری به طور کلی مورد بررسی قرار گرفتند. در بخش دوم از گفتار دوم به بررسی معروفترین و شناخته شده‌ترین سیستم‌‌های ارزیابی ساختمان‌‌های پایدار در امریکا پرداخته شد و در این بخش پایانی از گفتار دوم دسته‌بندی و شاخص‎‌‌های سیستم‎‌‌های رتبه بندی ساختمان‌ها  مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 

 

منابع: 

Bell, S., & Morse, S. (2008). Sustainability indicators measuring the immeasurable? (2nd ed.). Earthscan.
Portney, K. E. (2003). Taking sustainable cities seriously: Economic development, the environment, and quality of life in American cities . Massachusetts: MassachusettsInstitute of Technology.
Shane, A. M., & Graedel, T. E. (2000). Urban environmental sustainability metrics: A provisional set. Jornal of Environmental Planning and Management, 43(5), 643-663.
Svoboda, E. (2008, February 8). America's 50 greenest cities. Retrieved July 21, 2010, from Popular Science: http://www.popsci.com/environment/article/2008-02/americas-50-greenest-c...
Vos, R., Devinny, J. S., Hagekhalil, A., Mmeje, H., Boyle, H., & Bullard, K. (2005). Sustainability indicators for the city of Los Angeles Department of Public Works integrated resources plan. Los Angeles: Water Environment Federation.
 

 

تاريخچه مقابر و گورستان‌هاي ايران

تاريخچه مقابر و گورستان‌هاي ايران
منابع پژوهش: 
نویسنده: 
فرامرز پارسي

مرگ قطعی‌ترین اتفاق زندگی انسان است قطعی‌تر از تولد، مهمترین و در عین حال مبهم‌ترین موضوعی که بشر با آن روبرو بوده است. مرگ سرچشمه اعتقاد به ماوراءالطبیعه بوده چرا که ذهن بشر همیشه و شاید هنوز، توان تصور عدم را نداشته و ناتوانی او در تطبیق دو مفهوم مرگ و نیستی او را وادار ساخته تا ماوراءالطبیعه را خلق کند. مفهومی که اگر چه در فرهنگهای مختلف بیانهای گوناگونی دارد اما شباهت آن چنان است که برخی آن را فطری پنداشته‌اند ولی توجه به دستاوردهای ژنتیک امروز جواب دیگری را مطرح می‌سازد به این معنی که همۀ بشر غیر افریقایی فرزندان جمعی کوچک بوده‌اند که از این قاره مهاجرت کرده‌اند و در سراسر کرۀ زمین پخش شده‌اند و اتفاقاً این جمعیت چند صد نفری به ماوراءالطبیعه اعتقاد داشته‌اند و این دلیلی است روشن برا ی شباهت و منشأ تمام اسطوره‌های بعدی در مورد مرگ وجهان آخرت شواهد بدست آمده تأیید می‌کند که آنان مردۀ خود را چنان دفن می‌کرده‌اند که انگار زندگی  دیگری را در پیش داشته‌است. این در حالی است که در خود آفریقا هنوز هم مردمانی هستند که هیچ تصوری از ماوراءالطبیعه و سرنوشت انسان پس‌از مرگ ندارند و سئوال در این مورد را بی‌معنی می‌دانند .

 

 

مرگ قطعی‌ترین اتفاق زندگی انسان است قطعی‌تر از تولد، مهمترین و در عین حال مبهم‌ترین موضوعی که بشر با آن روبرو بوده است. مرگ سرچشمه اعتقاد به ماوراءالطبیعه بوده چرا که ذهن بشر همیشه و شاید هنوز، توان تصور عدم را نداشته و ناتوانی او در تطبیق دو مفهوم مرگ و نیستی او را وادار ساخته تا ماوراءالطبیعه را خلق کند.

معیارهای سنجش خاطرات جمعی در شهر

معیارهای سنجش خاطرات جمعی در شهر
منابع پژوهش: 
نویسنده: 
مهتا میرمقتدایی

چکیده: هدف از پژوهش حاضر، یافتن معیار‌های کالبدی و اجتماعی تأثیرگذار در شکل‌گیری خاطرات جمعی در شهر، و تدقیق آنها با مطالعه موردی شهر تهران است. نتایج مبانی نظری نشان می‌دهد که معیارهای مذکور به دو دسته اصلی «امکان شکل‌گیری رویدادها و تعاملات اجتماعی» و «امکان ثبت و انتقال خاطره و تاریخ شهر» تفکیک می‌شوند. 

 

 

معیارهای سنجش امکان شکل‌گیری، ثبت و انتقال خاطرات جمعی در شهر* (مطالعه موردی تهران)

 

دانلود فایل: 

شناخته شده‌ترين سيستم‌هاي ارزيابي ساختمان‌ها

شناخته شده‌ترين سيستم‌هاي ارزيابي ساختمان‌ها
منابع پژوهش: 
نویسنده: 
آزیتا رضوان

در گفتار اول از این سری مقالات به تعریف توسعه پایدار پرداخته شد. دربخش اول از گفتار دوم سیستم های ارزیابی پایداری بطور کلی مورد بررسی قرار گرفتند و در این بخش دوم از گفتار دوم به بررسی معروفترین و شناخته شده ترین سیستمهای ارزیابی ساختمانهای پایدار در امریکا خواهیم پرداخت. قبل از آن به اختصار مهمترین تاثیرات بناها و شهرها را بر محیط زیست مطالعه می کنیم که این سیستمهای ارزیابی در صدد کنترل آنها هستند. جدول شماره 1 جنبه های محیط زیست ساخته شده و اثرات آنها بر توسعه پایدار در هر بخش نشان می دهد.

گفتار دوم – بخش دوم: شناخته شده‌ترین سیستم‌های ارزیابی ساختمان‌های پایدار

 

منابع: 

About green communities. (n.d.). Retrieved June 18, 2012, from Enterprise Green Communities: http://www.greencommunitiesonline.org/about/

 

Brooks, K. (2011a, September 6). After LEED: The next generation of green building (Part I). Retrieved June 9, 2012, from Swinerton Builds Tomorrow: http://www.swinertonbuildstomorrow.com/2011/after-leed-the-next-generati...

 

Brooks, K. (2011b, September 14). After LEED: The next generation of green building (Part II). Retrieved June 13, 2012, from Swinerton Builds Tomorrow: http://www.swinertonbuildstomorrow.com/2011/after-leed-the-next-generati...

 

Carsman, H., & Kim, J. (2009). How do the green-building ratings programs stack up? Daily Journal of Commerce.

 

CHPS. (n.d.). Collaborative for High Performance Schools (CHPS). Retrieved June 18, 2012, from http://www.chps.net

 

Energy Star. (n.d.). History of Energy Star. Retrieved June 13, 2012, from Energy Star: http://www.energystar.gov/index.cfm?c=about.ab_history

 

Environments For Living. (n.d.). Retrieved June 23, 2012, from http://www.environmentsforliving.com

 

EPA. (2010, December 22). Basic information: Definition of green building. Retrieved May 17, 2012, from U.S. Environmental Protection Agency: http://www.epa.gov/greenbuilding/pubs/about.htm

 

Green Building Initiative. (2013a). Green Building Programs. Retrieved June 9, 2013, from The Green Building Initiative: http://www.thegbi.org/green-globes/

 

Grumman, D. L. (Ed.). (2003). ASHRAE green guide. Atlanta: ASHRAE.

 

Institute for Sustainable Infrastructure. (n.d.). Retrieved April 11, 2013, from ISI: http://www.sustainableinfrastructure.org/

 

King, N. J., & King, B. J. (2005). Creating incentives for sustainable buildings: A comparative law approach featuring the United States and the European Union. Virginia Environmental Law Journal, 23(3), 397-459.

 

USGBC . (2013, April 4). Directory. Retrieved May 12, 2013, from U.S. Green Building Council: http://www.usgbc.org/projects

 

Yudelson, J. (2013, January 9). Top green building trends for 2013. Retrieved May 22, 2013, from Green Building Council Russia: http://www.rugbc.org/en/resources/articles/green-building-trends-2013